Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Wil je met ons in contact komen?

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden : schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten

b. Partijen:

1. Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

2. Solide Facilitaire Diensten B.V. hierna te noemen opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

c. Werkprogramma:

Een formulier waarop de opdractnemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

d. Object:

Het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door de opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd, door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de opdrachtnemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

c. Bij éénmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien de wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

a. De opdrachtnemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.

b. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

c. Voor onderaanneming ten behoeve van de opdrachtnemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaats vindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

c. Indien het de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4

d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de opdrachtnemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

c. Indien door de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst en zonder rechterlijke tussenkomst als ongebonden te beschouwen.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

b. In afwijking hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas-werkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

c. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de opdrachtnemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld.

d. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

b. Indien in de lid a. van dit artikel genoemde wijzigingen optreden die naar oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal de prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken C.A.O. dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 10 Betaling

a. Facturering zal in het algemeen de laatste dag van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

b. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

c. De opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks alle sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

d. Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 16, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competitieregels bevoegd is.

e. Alle kosten vallende op de eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

a. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet is nagekomen.

b. De omvang van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:

1. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;

2. indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief BTW.

In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid meer bedragen dan € 10.000,-.

c. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

d. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

e. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

f. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van opdrachtnemer strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van opdrachtnemer.

g. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

h. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

i. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de bedrijfsvereniging of de belastingdienst in verband met de betaling door de opdrachtnemer van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd wordt in verband met de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst..

Artikel 12 Schadeloosstelling

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de opdrachtnemer, met de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

b. Indien zonder toestemming van de opdrachtnemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een niet te matigen boete van € 5000,= per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Beëindiging van de overeenkomst kan slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:

- bij opzegging door opdrachtnemer:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.

- bij opzegging door opdrachtgever:

1. indien opdrachtnemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat de nieuwe opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt.

2. indien opdrachtnemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:

op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe opdrachtnemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan opdrachtnemer bekend is gemaakt.

c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomsten en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat :

1. de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
2.. de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
3. de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
4. op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden na beslaglegging wordt opgeheven;
5. de andere partij een van de bepalingen in deze overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en het verzuim niet binnen een redelijke termijn wordt gezuiverd.

Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

Artikel 14 Contractwisseling en werkgelegenheid

a. De opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de geldende C.A.O.-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etcetera. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

b. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De opdrachtnemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake is van contractwisseling – in overleg treden met de andere in gedingzijnde opdrachtnemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een mogelijk op één van de beide opdrachtnemers rustende verplichting tot overname van schoonmaakpersoneel.

Artikel 15 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste drie maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.

c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de Burgerlijke Rechter en Hoger Beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is.

De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

K.v.K. nr. 08132367